Enda mer å hente

OljedirektoratetPublisert

Det fins store mengder petroleum som i dag ikke er lønnsomme å utvinne. Dette gjelder blant annet immobil olje og ressurser i tette reservoar. Ved å kvalifisere og ta i bruk ny teknologi kan deler av disse ressursene bli lønnsomme å produsere.

  • Avanserte utvinningsmetoder kan
    gi opp til 860 millioner Sm3 mer olje

  • Store olje- og gassforekomster
    finnes i tette reservoar

Tekniske ressurser er volum som potensielt kan utvinnes med teknologi som ikke er testet eller kvalifisert til bruk på norsk sokkel. Det er viktig med videre forskning og testing som gjør at slike typer teknologi kan tas i bruk. Dette må gjøres tidsnok slik at mulige lønnsomme ressurser ikke går tapt.

Stort EOR-potensial på de største feltene
Det er et stort teknisk potensial for Enhanced Oil Recovery (EOR). I en studie Oljedirektoratet har fått gjennomført på de 27 største oljefeltene, er potensialet anslått til 320-860 millioner Sm3. Det er viktig at nye metoder for økt utvinning blir testet, kvalifisert og tatt i bruk for å realisere potensialet.

Sandstein Store forekomster av olje og gass i tette reservoar
Det finnes store forekomster av olje og gass i tette reservoarsoner flere steder på sokkelen. Ressurser i tette reservoar er utfordrende å produsere. Ved å utvikle og ta i bruk ny teknologi på norsk sokkel kan disse ressursene bli lønnsomme å produsere.

KUNNSKAPSDELING

Den norske modellen med stor grad av deling av kunnskap og informasjon mellom ulike aktører, er et viktig bidrag til nyskaping i petroleumsnæringen.

Dame i pause istockphoto

Dagens utvinningsteknologi og produksjonsprognose er et resultat av at operatørselskap, leverandører, forskningsinstitusjoner og myndigheter har gått sammen om å løse utfordringer, både teknisk og finansielt.

LES MER: Forskning og utvikling i petroleumsnæringen