Mye å ta fatt i

OljedirektoratetPublisert
  • Gjennomføre lønnsomme
    prosjekter på felt

    Snorre-Statoil-Photographer-Harald-Pettersen
  • Bygge ut lønnsomme funn

    Johan Castberg felt
  • Implementere ny teknologi

  • Lære av hverandre

Utvinningsgraden på norsk sokkel er i dag høy sammenlignet med andre petroleumsprovinser.

 

Næringen har gjennom mange år arbeidet godt med å påvise ressurser, utvikle og finne løsninger og samarbeide for god ressursutnyttelse. Deler av norsk sokkel er en moden petroleumsprovins. For å realisere resten av de lønnsomme ressursene er det viktig med nye prosjekter på felt i drift, utbygging av lønnsomme funn, implementering av ny teknologi og erfaringsutveksling mellom aktørene.

Aktørene i petroleumsnæringen har i mange år arbeidet godt med å påvise ressurser og finne løsninger som sikrer at ressursene kan produseres.

Boring av utvinningsbrønner
Det viktigste tiltaket for å sikre produksjonen på felt er å bore utvinningsbrønner. Testing og bruk av ny bore- og brønnteknologi kan bidra til reservetilveksten ved at mer utfordrende boremål blir nådd.

Samordning og områdeløsninger
De fleste funn blir bygd ut med havbunnsinnretninger og innfasing til eksisterende innretning. Godt samarbeid på tvers av utvinningstillatelser kan på denne måten redusere de samlede utbyggingskostnadene i et område, og i tillegg gjøre det mulig å øke utvinningen på vertsfeltet.

Bore og komplettere brønner

Siste årene er borekostnader gått ned og boreeffektivitet opp, viktig å ta i bruk ny boreteknologi : Dette er viktigste tiltak for økt utvinning og største typen prosjekter og størst investeringspost (?) Boring i tette reservoar viktig pga store ressurser.

Bore

(Bilde: DEA)

Bygge ut lønnsomme funn
I ODs ressursregnskap er det 77 funn som ikke er utbygd. Samlet anslag for ressursene er på nesten 700 millioner Sm3 oljeekvivalenter. Selskapene har de siste årene arbeidet godt med å forbedre sine utbyggingsplaner. Dette har vært nødvendig for å bedre lønnsomheten slik at utbyggingene blir lønnsomme til tross for lavere oljepris.

Mer om funn

 

Robot human hand connectionTa i bruk ny teknologi på felt
Siden starten vært norsk sokkel vært et laboratorium for utvikling av ny teknologi. Den norske modellen med stor grad av deling av kunnskap og informasjon mellom ulike aktører, er et viktig bidrag til nyskaping i petroleumsnæringen.

Teknologi

illustrasjon-arbeider offshoreErfaringsøverføring mellom aktørene
Ved utgangen av 2016 var 46 rettighetshavere representert i 523 aktive utvinningstillatelser. Mange selskap bygger ut for første gang på norsk sokkel. Derfor er det viktig med erfaringsoverføring og læring på tvers.

Utviklingen av antall aktører

Reduserte kostnader

istockphoto kostnadillustrasjon

Selskapene har de de siste tre-fire årene gjort et godt arbeid med å redusere investeringskostnadene både i utbyggingsprosjekt og til drift av felt.

Selv om det var nødvendig med tiltak for å begrense kostnadene, er det viktig å passe på at tiltakene ikke får uheldige konsekvenser for langsiktig verdiskaping.

LES MER: Kostnadsutvikling