Mye å ta fatt i

OljedirektoratetPublisert

Samordnede løsninger, bruk av ny teknologi og erfaringsutveksling mellom aktørene, vil bidra til økt verdi for nye prosjekt på felt og funn.

 • Gjennomføre prosjekt
  på felt

  (Bilde: Statoil/ Harald Pettersen)

  Snorre-Statoil-Photographer-Harald-Pettersen
 • Bygge ut funn

  Bilde: Johan Castberg (Statoil/ Kåre Spanne)

  Johan Castberg felt
 • Implementere ny teknologi

  (Bilde: Statoil)

 • Lære av hverandre

Aktørene i petroleumsnæringen har i mange år arbeidet godt med å påvise ressurser og finne løsninger som sikrer at ressursene kan produseres.

Boring av utvinningsbrønner
Det viktigste tiltaket for å sikre produksjonen på felt er å bore utvinningsbrønner. Testing og bruk av ny bore- og brønnteknologi kan bidra til reservetilveksten ved at mer utfordrende boremål blir nådd.

Samordning og områdeløsninger
De fleste funn blir bygd ut med havbunnsinnretninger og innfasing til eksisterende innretning. Godt samarbeid på tvers av utvinningstillatelser kan på denne måten redusere de samlede utbyggingskostnadene i et område, og i tillegg gjøre det mulig å øke utvinningen på vertsfeltet.

Snorre (Bilde: Statoil/Harald Pettersen)
(Bilde: Statoil / Harald Pettersen)

Prosjekt på felt skaper store verdier
De totale utvinnbare ressursene i prosjekt på felt er estimert til 845 millioner Sm³ oljeekvivalenter. Det gjennomføres og planlegges mange prosjekt på felt som vil gi betydelig reservetilvekst. For å opprettholde verdiskapingen er det viktig at det kontinuerlig identifiseres og modnes prosjekt.

(Bilde: DEA)

Store muligheter i funn
Det var ved årsskiftet 77 funn på norsk sokkel, med totale utvinnbare ressurser estimert til 697,5 millioner Sm³ oljeekvivalenter. Flere av funnene er forholdsvis små og er derfor avhengige av eksisterende felt eller samordnete løsninger for å bli utbygd. Selskapene har de siste årene arbeidet godt med å forbedre sine utbyggingsplaner og –konsepter.

bronn som bores
(Bilde: Reelwell)

Utvikle og ta i bruk ny teknologi
Siden starten har norsk sokkel vært et laboratorium for utvikling av ny teknologi. Dessverre er det mange gode ideer som ikke kommer lenger enn til laboratorietesting. Etter hvert som feltene blir eldre, haster det å videreutvikle kostnadseffektive løsninger som gjør det mulig å utvinne gjenværende ressurser. Utvikling av ny bore- og brønnteknologi er et viktig tiltak som bør prioriteres.

illustrasjon-arbeider offshoreFlere aktører på sokkelen
Fram til årtusenskiftet var aktiviteten på sokkelen dominert av store oljeselskaper. Ved utgangen av 2016 var 46 rettighetshavere representert i 523 aktive utvinningstillatelser. Flere selskap bygger ut for første gang på norsk sokkel. Det er viktig med god erfaringsoverføring mellom nye og mer etablerte aktører på sokkelen.

Reduserte kostnader

istockphoto kostnadillustrasjon

Selskapene har de de siste tre-fire årene gjort et godt arbeid med å redusere investeringskostnadene både i utbyggingsprosjekt og til drift av felt.

Selv om det var nødvendig med tiltak for å begrense kostnadene, er det viktig å passe på at tiltakene ikke får uheldige konsekvenser for langsiktig verdiskaping.

LES MER: Kostnadsutvikling