Størst mulig verdi for samfunnet

OljedirektoratetPublisert

Inntekter til staten

Petroleumsnæringen er og har vært statens desidert største inntektskilde selv de siste par årene med lave oljepriser.

Mer enn 50 år med petroleumsvirksomhet har gitt en samlet verdiskaping på om lag 13 000 milliarder kroner målt i dagens kroneverdi*

Det utgjør omtrent fire ganger Norges samlede totale bruttonasjonalprodukt i 2016.

I tillegg til dette kommer inntektene fra leverandørindustrien og andre ringvirkninger. Den totale verdien av petroleumsvirksomheten for norsk økonomi er derfor enda større.

NORSKPETROLEUM.NO: Statens inntekter fra petroleumsnæringen

* Tallet inkluderer utvinning av råolje, naturgass og rørtransport og er inflatert med KPI, ref. Nasjonalregnskapet (tabell 9). Tilknyttet leverandørindustri inngår ikke, ref. Regjeringens havstrategi s. 13.

Lenker