Størst mulig verdi for samfunnet

OljedirektoratetPublisert

Oljedirektoratet (OD) arbeider for at petroleumsressursene skal gi størst mulig verdi for samfunnet.

  • Norges olje- og gassressurser er det norske folks eiendom og skal komme hele samfunnet til gode

  • Bidra til størst mulig verdi fra petroleumsvirksomheten

  • Tre fjerdedeler av statens næringsinntekter kommer fra petroleumsvirksomheten

Den norske petroleumspolitikken legger til rette for lønnsom produksjon av olje- og gassressursene i et langsiktig perspektiv, jf. Meld St 28 (2010-2011). OD skal gjennom sin virksomhet og sine roller bidra til at regjeringens hovedmål for petroleumsnæringen realiseres (ref. Tildelingsbrev 2017).

I denne rapporten legger vi størst vekt på rollen som pådriver for å realisere alle samfunnsøkonomiske verdier fra felt og funn. For mer informasjon om ODs hovedmål, oppgaver og roller se npd.no/omOD.

Ansatt som holder petroleumslovenSlik jobber OD: Utfordre og prioritere
OD prioriterer saker som er viktige for verdiskapingen gjennom målrettet pådriv. Vi gjør eget faglig arbeid for å kunne utfordre selskapenes vurderinger og løsningsforslag. Pådrivet gjennomføres i dialog med selskapene og gjennom rammebetingelser.

Tre med pengebladerGod samfunnsøkonomi
Rammeverket for petroleumsvirksomheten skal sikre at selskapenes mål om lønnsomhet faller sammen med myndighetenes mål om å skape størst mulig verdi for fellesskapet. I enkelte tilfeller er det behov for et pådriv fra myndighetene for å sikre gode løsninger. OD bidrar til at selskapene oppfyller norsk lov, som krever at olje- og gassressursene skal utvinnes forsvarlig og til beste for samfunnet.

Inntekter til staten

Petroleumsnæringen er og har vært statens desidert største inntektskilde selv de siste par årene med lave oljepriser.

Mer enn 50 år med petroleumsvirksomhet har gitt en samlet verdiskaping på om lag 13 000 milliarder kroner målt i dagens kroneverdi*

Det utgjør omtrent fire ganger Norges samlede totale bruttonasjonalprodukt i 2016.

I tillegg til dette kommer inntektene fra leverandørindustrien og andre ringvirkninger. Den totale verdien av petroleumsvirksomheten for norsk økonomi er derfor enda større.

NORSKPETROLEUM.NO: Statens inntekter fra petroleumsnæringen

* Tallet inkluderer utvinning av råolje, naturgass og rørtransport og er inflatert med KPI, ref. Nasjonalregnskapet (tabell 9). Tilknyttet leverandørindustri inngår ikke, ref. Regjeringens havstrategi s. 13.

Lenker