Før lyset slukkes på Gyda

OljedirektoratetPublisert

Gyda-feltet er i halefasen og har for tiden lav og stabil produksjon. Produksjonsslutt er planlagt i september 2018. Prosjekter for å øke utvinningen og forlenge feltets levetid, er vurdert å ikke være lønnsomme. Dessuten fins det andre tilknytningsalternativer enn Gyda for utbygging av nye ressurser i området.

Feltet kom i produksjon i 1990. De utvinnbare ressursene har økt med omtrent 10 prosent, og levetiden er forlenget med åtte år sammenlignet med anslaget i PUD.

plattform
Gyda er et oljefelt i blokk 2/1 i den sørlige del av Nordsjøen, på 66 meters havdyp som ligger omlag 280 kilometer sørvest for Stavanger. Feltet ligger mellom Ula og Ekofisk, og er bygd ut med en kombinert bore-, bolig- og prosessinnretning med stålunderstell.  (Bilde: Sysla Offshore)

Kostnader og tidsramme

Gyda-innretningen skal etter planen fjernes og fraktes til land for opphugging. Ifølge rettighetshavernes tidsplan skal disponeringsarbeidet til havs være avsluttet innen første del av 2020-tallet. Ved at innretningen fjernes så kort tid etter at produksjon er avsluttet, blir unødvendige vedlikeholdskostnader unngått.

Endelig disponering av Gyda-innretningen er kostnadsberegnet til om lag 5,7 milliarder kroner fordelt på plugging av brønner, fjerning av plattformdekket, stålunderstellet og havbunnsutstyret, og de operasjonelle kostnadene etter fjerning. Kostnadsestimatene vil bli oppdatert når rettighetshaverne endelig beslutter pluggemetode og disponeringsløsning.

Plugging, teknologi og teknologiutvikling

På Gyda er det 32 brønner med ulike brønndesign som skal plugges permanent og forlates. Brønnplugging står for omlag 35 prosent av de totale avslutningskostnadene på Gyda. Det er generelt store variasjoner i kostnadene for plugging av brønner. Rettighetshaverne på Gyda har vurdert en rekke teknologier og løsninger og gjort omfattende arbeid for å sikre lave kostnader. Gydas eget boreanlegg skal brukes til pluggingen.