Figurliste

OljedirektoratetPublisert

Klikk på figurene for å få de opp i eget vindu.

Ressursregnskap

 

graf
Ressursregnskap 31.12.2016

 

graf
Utfallsrommet i ressursregnskapet.

 

graf
De totale ressursene anslått ved utgangen av hvert år.

 

graf
Påviste oljeressurser anslått ved utgangen av hvert år.

 

graf
Påviste gassressurser anslått ved utgangen av hvert år.

 

graf
Ressursregnskapet 2003 og 2016 fordelt på væske- og gass.

 

Status og volum for ressurser funnet siden 2003.

 

Produksjonshistorikk og prognose fordelt på modenhet av ressursene, 2010-2030.

 

Mål for reservetilvekst av olje

 

graf
Status tilvekst av oljereserver mot veksttakt i prognosen fra 2014.

 

Teknisk potensial

 

graf
Ressursoversikt og EOR-potensial på de 27 største oljefeltene på norsk sokkel.

 

graf
Ressursoversikt over de 27 feltene som inngår i studien.

 

Tette reservoar

Mobil og immobil olje.
Figuren illustrerer forskjellen mellom vannflømming (a) og polymerflømming (b) på en forenklet måte.
Figuren viser middels estimat og utfallsrommet for de metodene som inngår i det tekniske EOR-potensialet.

Prosjekt på felt

graf
Et utvalg felt, hvor planlagt levetid ved PUD, forlenget levetid og produksjonsavslutning framgår.

 

graf
Oljeressurser i prosjekt på felt fordelt på prosjekttype.

 

Reduserte kostnader

 

Fallet i oljepris fra midten av 2014 forsterket behovet for å redusere kostnadene. Kilde: IEA.

 

Fra høsten 2014 til høsten 2016 ble kostnadsanslagene halvert.
26 prosent reduksjon i driftskostnader.

 

Prosjekt på funn

 

I 2016 ble det gjort 18 funn på norsk sokkel.
graf
De fleste funnene i porteføljen vil bli produsert ved innfasing av nye havbunnsinnretninger eller gjennom brønner fra en eksisterende innretning.

 

De fleste funn har status «Sannsynlig, men ikke avklart».

 

Funn fordelt på havområder og sortert etter størrelsen.
Det er ca. 300 Sm3 o.e. i funn som nå ikke anses som lønnsomme å bygge ut.

 

Kategorier i grønt viser økning og rødt viser reduksjon i antallet funn.

 

Boring av utvinningsbrønner

 

Antall nye utvinningsbrønner.
De fleste nye felt bygges ut uten fast borerigg.
Utvikling i gjennomsnittlig borekostnad for utvinningsbrønner bore med fast og flyttbar borerigg 2000-2016.

 

Forskning og utvikling

 

Viktige samarbeidsfora

Aktører

 

graf
Ved utgangen av 2016 var det 46 rettighetshavere på norsk sokkel.

 

graf
Antall operatører på norsk sokkel 200-2016.

 

graf
Produksjon fordelt på selskapskategori.

 

grafer
Selskaps ressurser i funn.

Avslutning

 

graf
Totalproduksjon på norsk sokkel.

 

graf
Produksjonsbidrag 2011-2021 fra felt som er stengt eller som sannsynligvis skal stenge innen 2021.

 

Historisk produksjon fra stengte felt.

 

graf
Gjennomsnittlig levetid for de feltene som nå er stengt.

 

Avslutningskostnader. Kostnadene knyttet til avslutning for perioden 2010-2015 er faktiske kostnader, for perioden 2016 til 2021 er det prognosen til RNB 2017 som er vist.

 

Nedstegningskostnader.

 

Disponeringskostnader.

 

graf
Nedstengnings- og disponeringskostnader for de felt som nå er stengt.

 

graf
Søylediagrammet viser antall uvirksomme brønnbaner og brønner. For 145 av de stengte brønnene på sokkelen finnes det konkrete planer for å ta dem i bruk igjen. Det samme gjelder for 43 av de pluggede brønnene.

ODs rolle

Figur av roller

 

Hovedregelen er at ODs involvering begynner på lavest mulig trinn, gitt sakens karakter.